فناورانه/۷
مراکز رشد برای ساخت ایده از هسته‌های فناور حمایت می‌کند
شنبه 28 اردیبهشت 1398

مرکز رشد می‌تواند با تشخیص و نظر شورای مرکز رشد واحد دانشگاهی از ردیف بودجه پژوهشی برای ساخت ایده‌ هسته‌های فناور حمایت کند.

دانشگاه آزاد اسلامی در گسترش اقدامات دانش‌بنیان و ایجاد تحول در فناوری و گزاره‌های آموزشی، رویکرد جدیدی برگزیده است. اعضای هیئت علمی، دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی درصدد مسئله‌محوری و تجاری‌سازی ایده‌ها و محصولات دانش‌بنیان خود هستند.

گروه دانشگاه خبرگزاری آنا در نظر دارد ضمن بازتعریف قوانین تاسیس واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی، گزارش‌هایی درباره نحوه اخذ تسهیلات و حمایت‌های دانشگاه آزاد اسلامی از واحدهای فناور و شرکت‌های دانش‌پایه ارائه کند.

فناوران مستقر در مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی باید توجه داشته باشند که نوع و میزان خدمات و نحوه و سطح ارائه آن و همچنین تعیین منابع لازم با توجه به دوره‌های مقدماتی و رشد هر واحد فناور تعیین خواهد شد.

اثربخشی خدمات ارائه شده در طی نظرسنجی از واحدهای فناور انجام و بررسی‌های لازم برای بهبود ارائه خدمات توسط کارشناسان و مدیر مرکز رشد انجام خواهد شد. در صورتی که هسته فناور برای تهیه و ساخت نمونه ایده نیاز به بودجه داشته باشد مرکز رشد می‌تواند با تشخیص و نظر شورای مرکز رشد واحد از ردیف بودجه پژوهشی مربوط به طرح‌ها در قالب قرارداد با رعایت مقررات اقدام کند.

گفتنی است نمونه ساخته شده باید به نام دانشگاه و در آرشیو واحد نگهداری شود.

برای نوشتن این گزارش از آیین‌نامه استقرار واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی استفاده شده است.