فناورانه/۵
ارائه خدمات عمومی و تخصصی برای فناوران از امتیازات مرکز رشد است
شنبه 28 اردیبهشت 1398

مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی پس از پذیرش واحدهای فناور خدماتی از قبیل فضای کاری، مشاوره‌های مدیریتی و مالی، خدمات فنی و خدمات آزمایشگاهی ارائه می‌کند.

دانشگاه آزاد اسلامی در گسترش اقدامات دانش‌بنیان و ایجاد تحول در فناوری و گزاره‌های آموزشی، رویکرد جدیدی برگزیده است. اعضای هیئت علمی، دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی درصدد مسئله‌محوری و تجاری‌سازی ایده‌ها و محصولات دانش‌بنیان خود هستند.

گروه دانشگاه خبرگزاری آنا در نظر دارد ضمن بازتعریف قوانین تاسیس واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی، گزارش‌هایی درباره نحوه اخذ تسهیلات و حمایت‌های دانشگاه آزاد اسلامی از واحدهای فناور و شرکت‌های دانش‌پایه ارائه کند.

مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی پس از پذیرش واحدهای فناور خدماتی در سه دسته برای فناوران ارائه می‌کند. خدماتی که برای تمام واحدهای فناور صرف‌نظر از زمینه تخصصی فعالیت‌های واحد فناور برای آن‌ها ارائه می‌شود خدمات عمومی گفته می‌شود که می‌توان به قرار دادن فضای کاری، مشاوره‌های مدیریتی و مالی، خدمات آموزشی، خدمات فنی و خدمات آزمایشگاهی ارائه کرد.

خدماتی که با توجه به نوع مرکز رشد و واحدهای فناور مستقر در زمینه تخصصی مورد نیاز شرکت‌ها خواهد بود، خدمات تخصصی نام گرفته و مشاوره‌های مدیریتی و مالی تخصصی، خدمات فنی و آزمایشگاهی تخصصی از این دست خدمات به حساب می‌رود.

برای نوشتن این گزارش از آیین‌نامه استقرار واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی استفاده شده است.