درخشش جوانان ایرانی با اقتصاد مقاومتی
دو شنبه 31 فروردین 1394

یک کارشناس اقتصادی اظهار کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان با رویکرد اقتصاد مقاومتی می‌توانند بازوی صادرات غیرنفتی کشور شوند.

یک کارشناس اقتصادی اظهار کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان با رویکرد اقتصاد مقاومتی می‌توانند بازوی صادرات غیرنفتی کشور شوند.

منبع : ایسنا