close مشاهده ویترین فرصت های ویژه شغلی
اطلاعات آگهی
: دعوت به همکاری و دورکاری
متن آگهی: از کلیه دانشجویان، کارشناسان و علاقمندان کشاورزی دعوت می گردد تا در امور تحقیقاتی و توسعه عملی در هر نقطه از کره ی خاکی که هستید ما را همراهی کنید، در واقه می توانید همراه و کارمند ما در منازل و شهر خود باشید.
: 1394/02/22
: 1394/02/22
: آگهی استخدام نیرو :
:
از این قرار داد به میزان % معادل 0 ریال از طرف فروشنده/خریدار به بابت امور عامل المنفعه و توسعه و پیشرفت علم ، توسعه و انسانیت هدیه خواهد شد.