close مشاهده ویترین فرصت های ویژه شغلی
اطلاعات آگهی
: معرفی مناطق بکر و مستعد برای کشاورزی ارگانیک و تولیدکنندگان
متن آگهی: در هر نقطه از کشور هستید چنانچه روستا و مناطقی مستعد برای تولیدات ارگانیک و یا کشاورزانی را سراغ دارید که در حال تولید محصولات بدون استفاده از سموم و کودهای شیمیایی می باشند پل ارتباطی بین ما و ایشان را برقرار سازید تا فزونی دامنه تولیدات، اشتغال زایی در روستاهاس سراسر کشور، افزایش انگیزه تولیدات داخلی، دستیابی به صادرات محصولات با کیفیت و ارگانیک را در پی داشته باشیم، با شما و به لطف همراهانمان.
: 1394/02/22
: 1394/02/22
: آگهی همکاری :
:
از این قرار داد به میزان % معادل 0 ریال از طرف فروشنده/خریدار به بابت امور عامل المنفعه و توسعه و پیشرفت علم ، توسعه و انسانیت هدیه خواهد شد.