close مشاهده ویترین فرصت های ویژه شغلی
اطلاعات آگهی
: مشاوره
متن آگهی: مشاوره به کارخانه جات مواد غذایی در زمینه طراحی فرایند تولید و راه اندازی خطوط تولید محصولات غذایی
: 1397/04/21
: 1397/12/21
: آگهی همکاری :
: مشاوره به کارخانه جات مواد غذایی
از این قرار داد به میزان % معادل 0 ریال از طرف فروشنده/خریدار به بابت امور عامل المنفعه و توسعه و پیشرفت علم ، توسعه و انسانیت هدیه خواهد شد.